ยืมเงินด่วน เงินเทอร์โบ รับเงินสดทันที 1 แสนบาท ไม่เช็คบูโร

ยืมเงินด่วน ไม่เช็กบูโร เงินเทอร์โบ กู้เงินถูกกฏหมาย อนุมัติไว รับเงินทันทีไม่เช็คเอกสารรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ กู้เงินด่วน ได้เงินสดทันที อนุมัติไวสินเชื่อ “เงินเทอร์โบ”
อาจเป็นสินเชื่อที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%
รับเงินสดทันที เต็มจำนวน ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ เพียงแค่กู้เงิน “สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ”
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ ก็นำรถมาแลกเงินได้ง่ายๆกับ “เงินเทอร์โบ” กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที
สูงสุด 100,000 – 500,000 บาท

สินเชื่อรถยนต์ – มอเตอร์ไซค์ เงินเทอร์โบ ดียังไง

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%

รับเงินสดทันที เต็มจำนวน

ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้

ไม่ต้องมีคนค้ำ

จังหวัดไหนก็จัดได้

ปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียม

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์
โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ ลูกหนี้ยังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชน์ในฐานะผู้ครอบ
ครองรถได้ตามปกติ และลูกค้าต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เป็นหลักประกันพร้อมทั้งลงนามในสัญญาที่เกี่ยว
ข้องเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตามรถและนำรถออกขายเพื่อชำระหนี้ต่อไป

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ “เงินเทอร์โบ”

จำนวนสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ)

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน

ผ่อนชำระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลทีเปนเจ้าของกรรมสิทธิรถยนต์โดยมรีถยนต์เป็นหลักประกัน
ทั้งนี้ลูกหนียังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชนใ์นฐานะผคู้ รอบครองรถได้ตามปกติและลูกค้าต้องมอบเล่ม
ทะเบียนรถไว้เปนหลักประกันพร้อมทังลงนามในสัญญาทีเกียวข้องเอาไว้ในกรณีทีลูกค้าผิดนัดชําระหนีบริษัทฯ
จะทําการติดตามรถและนํารถออกขายเพือชําระหนีต่อไป

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ “เงินเทอร์โบ”

จํานวนสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาท (อาจมีการเปลียนแปลงตามจํานวนเงินทีได้รับอนุมัติ)

ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุด 60 เดือน

ผ่อนชําระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)

อัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อป แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

เงื่อนไขสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
ให้บริการของสาขาและอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท

รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ

การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสินเชื่อรถยนต์

กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
ให้บริการของสาขาและอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ

ไม่ต้องมีเอกสารรายได้ กรณีขอสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท

การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขหลักประกัน

รถจักรยานยนต์ และรถยนต์

รถจักรยานยนต์ อายุรถสูงสุด 15 ปี

รถยนต์ อายุรถสูงสุด 20 ปี

โอนครบ 30 วัน ทำได้ทันที

ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%

ปิดสด ลดดอกเบี้ย 100%

หลักฐานในการสมัคร

บัตรประชาชนตัวจริง

ทะเบียนบ้านตัวจริง

เล่มทะเบียนรถตัวจริง

หน้าสมุดบัญชี

รถที่ต้องการนำมาทำสินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการยืมเงินด่วนเทอร์โบสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.