เเจ้งเงื่อนไข วิธียืมเงินจากเเอปฯ เป๋าตัง

เเอ ปเป๋ าตั งเปิ ดให้ยืมเงิ นได้ทุกอาชี พสาม ารถรับเป็นเงิ นสดได้ทันที เร าไปดูร ายละเอี ยดกันดังนี้

โคร งการของรั ฐก็ได้ให้รับเงิ นหรือนำเงิ นไปสเเก นผ่ านเเอ พเป๋ าตั งค์ ที่จะช่วยเยี ยวย าให้เเก่พี่น้องประชาช น
ซึ่งตอนนี้ก็ใช้ชีวิ ตกันลำบ ากเลยทีเดียวเพร าะเนื่ องจากสภ าวะเศร ษฐกิจเเละรวมไปถึงสถ านก ารณ์

ของCV อยู่นะปัจจุบันตอนนี้ซึ่งตอนนี้หล ายหล ายคนก็มีข้อสงสัยฉันเดีย วกันใช่ไหม

นอกจากการรับรองมาต รการการเยี ยวย าของทางรั ฐด้วยโคร งการชิมช็อปใช้ เเละโค รงการคนละค รึ่ง
เเละอีกหล ายโค รงการที่ใช้กับกระเป๋ าตัง ค์จากนั้นสาม ารถใช้ทำอะไรได้อีกได้บ้ าง ซึ่งทางเเอ พกระเป๋ าตั งค์
ก็ทำได้หล ายอย่ างเพิ่มมากขึ้นทุกวันสาม ารถทำทุกอย่ างได้ในมือถือของท่าน

ก็คือไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิ นจ่ ายเงิ นจ่ ายบิลชำระค่ าบริการต่างๆรวมไปถึงการสเเก นคิวอาร์โค้ดสมั ครง่ าย
ได้ตลอด 24 ชั่ วโมงสาม ารถรับเงิ นได้ทุกวันนี้เเอ บเป๋ าตั งค์ซื้อเป็นว่าเเอ พช่วยชีวิ ตพวกคุณได้ง่ ายขึ้นไม่

ว่าจะเป็นการเติมเงิ นโอนหรือจ่ ายผ่ านเเอ พเดี ยวจบครบเเน่ซึ่งจะมีวิธีการสมั ครเเล้วต้องทำอย่ างไรเร ามาเริ่ม
กันเลยนะครับเริ่มจากการด าวน์โห ลด App Store หรือ Google เพลย์ติ ดตั้งให้เรี ยบร้อยจากนั้นกร

อกหม ายเล ขโทรศั พท์ 10 หลักของคนรอรับรหั สโอทีพีทางเอสเอ็มเอสเเละนำรหั สโอทีพี

มายืนยันในเป๋ าตั งทำการอ่านเเละยอมรับข้อตกลงเพื่อความปล อดภั ยอย่ าลืมตั้งรหั สผ่ านหรือพินหกหลั ก
ด้วยทำการเพิ่มบั ญชีของท่ านสำห รับท่ านที่ไม่มีบั ญชีกับกรุงไทย กรุงไทยท่านก็สาม ารถไปที่จี

Walletทำการอ่า นร ายละเอี ยดเงื่ อนไขสเเก นบั ตรประชาช นเพื่อลงทะเบีย นหลังจากนั้นท่านก็จะได้เป๋ าตั ง
เพื่อมาใช้ในชีวิ ตประจำวันของท่านเเล้วท่านใดที่มีความสนใจหรือส มัครไม่เป็นท่ านก็สามา รถทำตามขั้น

ตอนที่เก่าไว้เบื้ องต้นข้างบนนั้นก็จะทำการเสร็จสิ้ นหากท่านสนใจติ ดต่อสอบถามเพิ่มเติมท่ าน
ก็สาม ารถกดไลท์กดเเชร์กดติ ดตามกดคอมเม้นต์ไว้เพื่อทร าบข่ าวส ารให ม่ให ม่เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.