คืนเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน ในส่วนที่ชำระเกิน

แจ้งผู้ประกันตน ประกันสังคม ที่จ่ายเงินสมทบเกิน

เตรียมรับเงินคืนเลย

ส่วนลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม รับสิทธิ์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา สำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย
การคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูก
กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

  • รอบแรกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ส.ค. 65
  • รอบที่ 2 ช่วงกลางเดือน ก.ย. 65

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ส่วนลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม รับสิทธิ์

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
  • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีการประกอบอาชีพ
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้

50,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

 

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

 

ค่าธรรมเนียม

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 

เอกสารประกอบการกู้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

วิธีขอ “สินเชื่อ” ประชารัฐ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

รัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยการปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก
ธนาคารออมสิน ให้ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75
ต่อเดือน ผ่อนนาน 5 ปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.